حزب سبز ها خواهان بازنگری در مورد اخراج پناهجویان افغان شد

حزب سبز ها خواهان بازنگری در مورد اخراج پناهجویان افغان شد

حزب سبز ها در سطح ایالات آلمان در یک نامه از زیگمار گابریل وزیر خارجه تقاضا کرد که وضعیت امنیتی در افغانستان را با درنظر داشت اخراج پناهجویان این کشور از نو بازنگری کند.

وینرفرید کرچمن، نخست وزیر ایالت بادن ورتمبرگ به روز جمعه یک نامه را به نام دوستان حزبی اش از ده ایالت که در حکومت آن ها شریک هستند، عنوانی زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان فرستاد. او این نامه را در اختیار خبرگزاری آلمان قرار داد.

نخست وزیر ایالت بادن ورتمبرگ در این نامه، به وضعیت پرتشنج در افغانستان اشاره کرده است. او نوشته است که حزب سبزها می داند، پناهجویانی که مستحق دریافت پناهندگی در آلمان نیستند، نمی توانند در آلمان بمانند. او بلافاصله در این نامه تاکید کرده است: "البته ما صرف نظر از آن خود را مسئول می بینیم این پناهجویان باید فقط تحت شرایط و وضعیت امنیتی مساعد به کشورش شان برگشت داده شوند."

تا به حال یک مرکز ویژه برای جمع آوری پناهجویان که باید برگشت داده شوند، در ماه دسامبر و جنوری وجود داشته است. ارزیابی وضعیت امنیتی در کشور ها، وظیفه حکومت مرکزی آلمان فدرال است، اما ایالات مسئول اخراج هستند.

Münster Bundesparteitag der Grünen

وینرفرید کرچمن، نخست وزیر ایالت بادن ورتمبرگ به وضعیت پرتشنج در افغانستان اشاره کرده است.

ایالات می توانند عمل اخراج را عملی کنند، چنانچه ایالت شلسویگ هولشتاین پناهجویان رد شده افغانستان را از آلمان برگشت داد.

برگشت دادن پناهجویان افغان به کشور شان مورد منازعه است، زیرا در بخش های از افغانستان تاهنوز افراط گرایان طالبان در حال جنگ هستند. برعکس حکومت آلمان فدرال استدلال می کند که در افغانستان مناطق امن نیز وجود دارند.

اما خانم زیلویا لوهرمن، معاون نخست وزیر ایالت نوردراین وستفالن خطاب به مسئولین حکومت گفت: آنها"نباید بیش از این وضعیت وخیم امنیتی در افغانستان را نادیده بگیرند و به سیاست انعطاف ناپذیر شان ادامه دهند." او افزود که در غیرآن در آلمان، یک عمل نایکسان در مورد اخراج پناهجویان تحکیم خواهد یافت."

dpa/hm