آلمان

برنامه موشکی آلمان آغازگر عصر فضا

هفتاد و پنج سال پیش روز سوم اکتبر سال ۱۹۴۲ با پرواز موشک "اَگرگات۴" ساخته دانشمندان آلمانی، بشریت وارد عصر فضا شد. با شکست نازی‌ها، دانشمندان و موشک‌های آلمانی در عملیات "اورکاست" به آمریکا منتقل شدند.