انتخابات ۱۳۹۶

دست‌چینی از شعارهای مردم در همایش‌های انتخاباتی

مبارزه انتخاباتی پایان یافت و مردم رای‌ دادند. در همایش‌ها چه شعارهایی دیده و شنیده شدند؟