آلمان

روایتی تصویری از وحدت دو آلمان آز آغاز تا کنون

آلمان روز ۳ اکتبر ۲۰۱۷ بیست و هفتمین سالگرد وحدت خود را جشن می‌گیرد؛ وحدتی که بسیاری‌ آن را زمانی ناممکن می‌دانستند. علیرغم گذشت بیش از ربع قرن از این رویداد هنوز هم تفاوت‌هایی بارز میان ایالات غربی و شرقی حاکم است.