ایران

پدیده‌ها و عجایب انتخابات ۹۶

تبلیغات انتخاباتی در ایران به مرور زمان از بسترهای ارزشی و نسخه‌های رسمی فاصله گرفته‌ و کارزارها و شعارها زمینی‌تر و عرفی‌تر شده‌اند.