گوناگون

گذر از "راه دل" برای دوستی ملل؛ رستوران‌های چند ملیتی در برلین

"راه دل" یک زبان بیشتر نمی‌شناسد: مزه! برلین، شهری است با چهره‌ای بین‌المللی. رستوران‌ مشترک یک کرد و یک ترک، یا رستوران مشترک یک اسرائیلی با یک فلسطینی. موضوع صرفا بر سر پول نیست، هدف نزدیکی بیشتر انسان‌هاست.