انعکاس موفقيت جمهوري خواهان امريکا در افغانستان

پس از بدست گرفتن کنترول مجلس نمايندگان توسط جمهوري خواهان در امريکا، شماري از تحليل گران افغان مي گويند اين پيروزي جمهوري خواهان تقسيم اوقات جنگي بارک اوباما در افغانستان را تغيير خواهد داد.

حسين سيرت کابلويراستار:مبلغ

در انتخابات ميان دوره اي امريکا حزب جمهوري خواهان توانست کرسي هاي بيشتري نسبت به حزب دموکرات ها يا حزب برسر اقتدار در امريکا را بدست آورد.

تحليل گران مي گويند حزب دموکرات هاي امريکا همواره خواهان پايان دادن به جنگ افغانستان و خروج نيروهاي امريکايي از اين کشور هستند، ولي پيش از اين جمهوري خواهان با استراتيژي بارک اوباما براي آغاز خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان در تابستان آينده مخالفت کرده اند.

موانع در برابر استراتيژي خروج

اجمل سهيل رييس حزب ليبرال افغانستان مي گويد، کنترول حزب جمهوري خواهان بر مجلس نمايندگان امريکا، موانع عمده اي را در برابر استراتيژي بارک اوباما مبني بر خروج بخشي از نيروهاي امريکا از افغانستان در سال 2011، ايجاد خواهند کرد.

به گفته آقاي سهيل پيش از اين بارک اوباما مي توانست طرح هاي خود در مورد استراتيژي افغانستان را با دست باز تطبيق کند زيرا کنترول مجلس نمايندگان نيز در دست حزب دموکرات بود ولي پس از اين جمهوري خواهان مي توانند درد سرهاي جدي را در برابر استراتيژي اوباما در رابطه به افغانستان به وجود آورند.

تحليل گران مي گويند هر چند کنترول جمهوري خواهان بر مجلس نمايندگان مي تواند منجر به تغييراتي در استراتيژي حکومت امريکا در قبال افغانستان شود، ولي در کل دليل اصلي شکست حزب آقاي اوباما يا حزب دموکرات ها در انتخابات ميان دوره اي امريکا، وضعيت نابسامان اقتصادي و بيکاري امريکا مي باشد.

رضايت از خط مشي اوباما

در همين حال جنرال عبدالواحد طاقت از کارشناسان مسايل نظامي افغانستان مي گويد، جمهوري خواهان بيشتر خواستار جنگ هستند، در حالي که دموکرات ها براي صلح تلاش مي کنند: "جمهوري خواهان هميشه جنگ طلب هستند و هميشه براي جنگ تلاش کرده اند. برعکس دموکرات ها براي صلح قدم گذاشته اند ما از کارکرد اوباما به اين خاطر خوشبين هستيم که او از آغاز براي صلح قدم هاي جدي برداشت."

در همين حال اسوشيتد پرس گزارش داده است که بک مکيون يکي از نمايندگان جمهوري خواهان که گفته مي شود رييس کميته خدمات نظامي تعيين خواهد شد، گفته است مي خواهد روشن کند که نظاميان امريکايي براي کسب اهداف شان زماني کافي در اختيار دارند.

حسين سيرت کابلويراستار:مبلغرضايت از خط مشي اوباما

در همين حال جنرال عبدالواحد طاقت از کارشناسان مسايل نظامي افغانستان مي گويد، جمهوري خواهان بيشتر خواستار جنگ هستند، در حالي که دموکرات ها براي صلح تلاش مي کنند: "جمهوري خواهان هميشه جنگ طلب هستند و هميشه براي جنگ تلاش کرده اند. برعکس دموکرات ها براي صلح قدم گذاشته اند ما از کارکرد اوباما به اين خاطر خوشبين هستيم که او از آغاز براي صلح قدم هاي جدي برداشت."

در همين حال اسوشيتد پرس گزارش داده است که بک مکيون يکي از نمايندگان جمهوري خواهان که گفته مي شود رييس کميته خدمات نظامي تعيين خواهد شد، گفته است مي خواهد روشن کند که نظاميان امريکايي براي کسب اهداف شان زماني کافي در اختيار دارند.

حسين سيرت کابلويراستار:مبلغاجمل سهيل رييس حزب ليبرال افغانستان مي گويد، کنترول حزب جمهوري خواهان بر مجلس نمايندگان امريکا، موانع عمده اي را در برابر استراتيژي بارک اوباما مبني بر خروج بخشي از نيروهاي امريکا از افغانستان در سال 2011، ايجاد خواهند کرد.

به گفته آقاي سهيل پيش از اين بارک اوباما مي توانست طرح هاي خود در مورد استراتيژي افغانستان را با دست باز تطبيق کند زيرا کنترول مجلس نمايندگان نيز در دست حزب دموکرات بود ولي پس از اين جمهوري خواهان مي توانند درد سرهاي جدي را در برابر استراتيژي اوباما در رابطه به افغانستان به وجود آورند.

تحليل گران مي گويند هر چند کنترول جمهوري خواهان بر مجلس نمايندگان مي تواند منجر به تغييراتي در استراتيژي حکومت امريکا در قبال افغانستان شود، ولي در کل دليل اصلي شکست حزب آقاي اوباما يا حزب دموکرات ها در انتخابات ميان دوره اي امريکا، وضعيت نابسامان اقتصادي و بيکاري امريکا مي باشد.

رضايت از خط مشي اوباما

در همين حال جنرال عبدالواحد طاقت از کارشناسان مسايل نظامي افغانستان مي گويد، جمهوري خواهان بيشتر خواستار جنگ هستند، در حالي که دموکرات ها براي صلح تلاش مي کنند: "جمهوري خواهان هميشه جنگ طلب هستند و هميشه براي جنگ تلاش کرده اند. برعکس دموکرات ها براي صلح قدم گذاشته اند ما از کارکرد اوباما به اين خاطر خوشبين هستيم که او از آغاز براي صلح قدم هاي جدي برداشت."

در همين حال اسوشيتد پرس گزارش داده است که بک مکيون يکي از نمايندگان جمهوري خواهان که گفته مي شود رييس کميته خدمات نظامي تعيين خواهد شد، گفته است مي خواهد روشن کند که نظاميان امريکايي براي کسب اهداف شان زماني کافي در اختيار دارند.

حسين سيرت کابلويراستار:مبلغدر انتخابات ميان دوره اي امريکا حزب جمهوري خواهان توانست کرسي هاي بيشتري نسبت به حزب دموکرات ها يا حزب برسر اقتدار در امريکا را بدست آورد.

تحليل گران مي گويند حزب دموکرات هاي امريکا همواره خواهان پايان دادن به جنگ افغانستان و خروج نيروهاي امريکايي از اين کشور هستند، ولي پيش از اين جمهوري خواهان با استراتيژي بارک اوباما براي آغاز خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان در تابستان آينده مخالفت کرده اند.

موانع در برابر استراتيژي خروج

اجمل سهيل رييس حزب ليبرال افغانستان مي گويد، کنترول حزب جمهوري خواهان بر مجلس نمايندگان امريکا، موانع عمده اي را در برابر استراتيژي بارک اوباما مبني بر خروج بخشي از نيروهاي امريکا از افغانستان در سال 2011، ايجاد خواهند کرد.

به گفته آقاي سهيل پيش از اين بارک اوباما مي توانست طرح هاي خود در مورد استراتيژي افغانستان را با دست باز تطبيق کند زيرا کنترول مجلس نمايندگان نيز در دست حزب دموکرات بود ولي پس از اين جمهوري خواهان مي توانند درد سرهاي جدي را در برابر استراتيژي اوباما در رابطه به افغانستان به وجود آورند.

تحليل گران مي گويند هر چند کنترول جمهوري خواهان بر مجلس نمايندگان مي تواند منجر به تغييراتي در استراتيژي حکومت امريکا در قبال افغانستان شود، ولي در کل دليل اصلي شکست حزب آقاي اوباما يا حزب دموکرات ها در انتخابات ميان دوره اي امريکا، وضعيت نابسامان اقتصادي و بيکاري امريکا مي باشد.

رضايت از خط مشي اوباما

در همين حال جنرال عبدالواحد طاقت از کارشناسان مسايل نظامي افغانستان مي گويد، جمهوري خواهان بيشتر خواستار جنگ هستند، در حالي که دموکرات ها براي صلح تلاش مي کنند: "جمهوري خواهان هميشه جنگ طلب هستند و هميشه براي جنگ تلاش کرده اند. برعکس دموکرات ها براي صلح قدم گذاشته اند ما از کارکرد اوباما به اين خاطر خوشبين هستيم که او از آغاز براي صلح قدم هاي جدي برداشت."

در همين حال اسوشيتد پرس گزارش داده است که بک مکيون يکي از نمايندگان جمهوري خواهان که گفته مي شود رييس کميته خدمات نظامي تعيين خواهد شد، گفته است مي خواهد روشن کند که نظاميان امريکايي براي کسب اهداف شان زماني کافي در اختيار دارند.

حسين سيرت کابلويراستار:مبلغما را دنبال کنید