تهداب گذاری یک پروژه آبیاری به ارزش ۸۲ میلیون افغانی در هرات

قرار است یک بند آب گردان به هزینه 82 میلیون افغانی در ولسوالی اوبه ولایت هرات اعمارشود. به گفته مسئولین این بند آبگردان به مدت دوسال ساخته می شود و در رشد حاصلات زراعتی تاثیر گذار خواهد بود.