سازمان مالتزر: به پناهجویان در آلمان باید چشم انداز زندگی داده شود

مسئله مهاجرت در آلمان عمدتا از صحبت های منفی متاثر بوده است، چنانچه سازمان امدادی مالتزر گزارش داده است. گزارش مهاجرت ارائه شده توسط این سازمان قرار است منبعی برای حقایق باشد و به عنوان مبنایی در بحث های عمومی بیشتر به کار گرفته شود.