اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدراز مشکلات جدی جامعه بشری در جهان متمدن امروز هستند. در سال ۱۳۹۲ اعتیاد چهارمین عامل مرگ و میر در ایران اعلام شد.

در ایران شمار معتادان به مواد مخدر قدیمی و سنتی بیشتر است یا به مواد مخدر صنعتی؟ چند درصد از جمعیت معتادان ایران را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند؟ علت‌های روی‌آوردن به مواد مخدر و رشد روز افزون اعتیاد در ایران چیست؟ راه‌های پیش‌گیری و مصون‌سازی در برابر اعتیاد کدام‌اند؟ وضعیت مراکز ترک اعتیاد در ایران چگونه است؟ مشکل اعتیاد در کشورهای دیگر چگونه است؟ در این صفحه برای شما مجموعه‌ای از نوشته‌ها، گزارش‌های تصویری و شنیداری درباره‌ موضوع اعتیاد را جمع‌آوری کرده‌ایم:

1 | 27