ایالت‌های آلمان

نظام کشوری آلمان فدراتیو است. آلمان فدرال ۱۶ ایالت دارد که در بسیاری از امور خودمختار هستند. در نقشه‌ی زیر به روی هر ایالتی که کلیک کنید، مقاله‌ای گشوده می‌شود که حاوی اطلاعاتی پایه‌ای درباره‌ی آن ایالت است.