حزب سبزهای آلمان و سیاست دولت بعدی در قبال ایران

حزب سبزهای آلمان معتقد است که سیاست دولت آلمان باید نسبت به کشورهای خاورمیانه تغییر کند. گفت و گویی با علی محجوبی درباره آینده حزب سبزها و سیاست مورد نظر آنها نسبت به ایران.