منابع نفت و فلزات عراق زیر خاک کردستان

کردستان عراق ششمین منابع بزرگ نفتی جهان را داراست. اما نفت تنها دارایی این منطقه نیست. برای نپذیرفتن نتیجه همه‌پرسی اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق، دلایل اقتصادی کم نیستند. همسایگان عراق هم دلایل سیاسی خود را برای مخالفت با این استقلال دارند.