گزارش حقوق بشر در آلمان؛ لزوم عدالت برای شهروندان و پناهجویان

مؤسسه حقوق بشر آلمان به سفارش پارلمان این کشور گزارشی از وضعیت حقوق بشر در آلمان تهیه کرده است. در این گزارش به ویژه به وضعیت پناهجویان توان‌یاب و پناهجویانی که از نظر روانی ضربه دیده‌اند، توجه شده است.