تر ټولو کم شمېر ښځي په کومو هيوادونو کي؟

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۱۰ مقام ـ پاکستان ـ د وګړو۴۸،۶ سلنه يې ښځي دي

د دغه انځوريز راپور له پاره شمېرې د نړيوال بانک له وېبپاڼې څخه د ۲۰۱۷ کال د فبرورۍ په ۱۷مه نېټه اخيستل سوي. دغه شمېرې په ۲۰۱۵ کال د يادو هيوادونو د نفوس معلومات ښيي. [ليکونکی: احمدولي اڅکزی]

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۹ مقام ـ برونای، چين او کوسوو ـ د وګړو۴۸،۵ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۸ مقام ـ ماليزيا او ساموآ ـ د وګړو ۴۸،۴ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۸ مقام ـ افغانستان ـ د وګړو۴۸،۴ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۷ مقام ـ هند ـ د وګړو۴۸،۲ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۶ مقام ـ بهوټان ـ د وګړو۴۶،۳ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۵ مقام ـ کوېت ـ د وګړو۴۳،۸ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۴ مقام ـ سعودي عربستان ـ د وګړو۴۳،۵ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۳ مقام ـ بحرين ـ د وګړو۳۸ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۳ مقام ـ عمان ـ د وګړو۳۳،۷ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۲ مقام ـ قطر ـ د وګړو۲۷،۴ سلنه يې ښځي دي

تر ټولو لږ ښځي په کومو هيوادونو کي دي؟

۱مقام ـ متحده عربي امارات ـ د وګړو۲۶،۷ سلنه يې ښځي دي

د دغه انځوريز راپور له پاره شمېرې د نړيوال بانک له وېبپاڼې څخه د ۲۰۱۷ کال د فبرورۍ په ۱۷مه نېټه اخيستل سوي. دغه شمېرې په ۲۰۱۵ کال د يادو هيوادونو د نفوس معلومات ښيي. [ليکونکی: احمدولي اڅکزی]

د نړۍ له ټول نفوس څخه تقريبا ۴۹،۵ او په دې توګه تقريبا نيمه برخه ښځي دي. خو داسي هيوادونه هم سته چي پکښي د ۳ نارينه ؤ په سر صرف يوه ښځه سته. دا چي په کومو هيوادونو کي ښځي د نارينه په پرتله اقليت دي، دلته يې وګورئ:

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۱۵مقام ـ سعودي عربستان ـ ۳۳،۷۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

د دغه انځوريز راپور معلومات د ۲۰۱۷م کال د فبرورۍ پر۱۳مه نېټه له fitday.com او gazettereview.com پاڼو څخه اخيستل سوي دي. [ليکونکی: احمدولي اڅکزی]

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۱۴مقام ـ بحرين ـ ۳۴،۱۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۱۳ مقام ـ متحده عربي امارات ـ ۳۴،۵ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۱۲مقام ـ امريکا متحد ايالات ـ ۳۵ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۱۱مقام ـ فيجي ـ ۳۵،۹۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۱۰مقام ـ بهاماس ـ ۳۶،۶۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۹مقام ـ کويت ـ ۳۶،۳۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۸ مقام ـ تووالو ـ ۳۹،۶۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۷ مقام ـ کارابيتي ـ ۴۰.۱۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۶ مقام ـ قطر ـ ۴۱ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۵ مقام ـ تونګا ـ ۴۱،۱۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۴ مقام ـ ساموا ـ ۴۱،۶۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۳ مقام ـ مارشال ټاپوګان ـ ۴۲،۳۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۲ مقام ـ ناورو ـ ۴۵،۱۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

کوم هيوادونه تر ټولو زیات چاغ وګړي لري؟

۱ مقام ـ د پالاؤ جمهوريت ـ ۴۷،۱۰ سلنه وګړي يې زيات چاغ دي

د دغه انځوريز راپور معلومات د ۲۰۱۷م کال د فبرورۍ مياشتي بر ۱۳مه نېټه له fitday.com او gazettereview.com پاڼو څخه اخيستل سوي دي. [ليکونکی: احمدولي اڅکزی]

موږ تعقيب کړئ