د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

نورد راين وېستفالن ـ ۴۴۵۵ پناه غوښتنې ـ د ټول آلمان ۲۷،۷ فيصده

د اعداد او شمېرو منبع: د کډوالو او پناه غوښتونکو له پاره د آلمان د ځانګړي ادارې د ۲۰۱۷ کال د جنورۍ راپور [ترتيب کوونکی: احمدولي اڅکزی]

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

بایرن ایالت ۲۰۱۵ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۱۲،۵ سلنه برخه تشکیلوي.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

بادن وورتمبېرگ ۱۹۰۱ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۱۱،۸ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

نیدر زاکسن ۱۲۹۹ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۱۱،۸ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

برلین ۸۷۳ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۵،۴ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

هېسن ـ کې ۹۵۳ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه -د مجموعي غوښتنلیکونو ۵،۹ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

راین لنډز فالڅ ۸۱۸ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۵،۱ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

زاکسن ۷۷۲ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه -د مجموعي غوښتنلیکونو ۴،۸ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

زاکسن انهالت ۵۴۲ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۳،۴ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

شلېسويگ هولشتاين ـ کې ۵۲۴ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د پناهندګۍ د مجموعي غوښتنلیکونو ۳،۳ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

تورينگن ـ ۴۲۹ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه -د مجموعي غوښتنلیکونو ۲،۷ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

براندنبورگ ـ ۴۰۵ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه -د مجموعي غوښتنلیکونو ۲،۵ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

هامبورگ ـ ۳۵۹ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۲،۲ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

ميکلنبورگ فور پومرن ـ ۲۸۱ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه -د مجموعي غوښتنلیکونو ۱،۸ سلنه برخه تشکیلوي.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

زارلند ـ ۲۵۳ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۱،۵ سلنه.

د آلمان په کوم ايالت کي څومره پناه غوښتنه سوې؟

برېمن ـ ۱۸۲ د پناهندګۍ غوښتنلیکونه - د مجموعي غوښتنلیکونو ۱،۱ سلنه.

د اعداد او شمېرو منبع: د کډوالو او پناه غوښتونکو له پاره د آلمان د ځانګړي ادارې د ۲۰۱۷ کال د جنورۍ راپور [ترتيب کوونکی: احمدولي اڅکزی]

د ۲۰۱۷م کال په جنورۍ مياشت کي د آلمان په ټولو (۱۶) ایالتونو کې د مهاجرو له خوا د پناه غوښتنلیکونو شمېر، سلنه او اړوند معلومات په دغه انځوریز راپور کي کتلای سئ:

نور په ميديا سنتر کي

موږ تعقيب کړئ