د دويچه ويله راډيويي خپرونه

په دغهپاڼه کې چېدآلماندبهرنیوچارووزراتپهماليمرستهجوړهشوې، دمهاجروپهاړهنوياوتازهرپوټونه،دآلمانيژبېدکورسونواړیکي (لینکونه)، دپناهوړنکودحقوقيمسایلواوداچېڅوکلهقانونياړخهدپناهمستحقکیږياوداسينورومسایلوپههکلهمقالېاومعلومات خپريږي.