صنوعي زړه به له درمل جوړولو سره مرسته وکړي

ساينس پوهانو یو مصنوعي زړه جوړ کړی دی. ویل کیږي چې په راتلونکي کې به د درمل جوړونې لویې کمپنۍ د خپلو درملو د آزموينې له پاره له دې زړه څخه استفاده کوي.

نور په ميديا سنتر کي