په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

28 مقام : سلوواکيه ـ د نفوس 0,01 سلنه يې مسلمانان دي.

سلوواکيه چي براتسلاوا يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 5,4 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,01 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 49034 کلومتره مربع دی. [ د دغه مطلب له پاره اعداد او شمېرې د اروپايي اتحاديې له راپورونو، نړيوال بانک او نورو بېلو منابعو څخه اخيستل سوي دي. [ترتيب کوونکی: احمدولي اڅکزی]]

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

27 مقام : پولنډ ـ د نفوس 0,01 سلنه يې مسلمانان دي.

پولنډ چي وارسا يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 38,5 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,01 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 312679 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

26 مقام : هنګري ـ د نفوس 0,03 سلنه يې مسلمانان دي.

هنګري چي بوداپست يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 9,8 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,03 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 93036 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

25 مقام : چک جمهوريت ـ د نفوس 0,1 سلنه يې مسلمانان دي.

چک جمهوريت چي پراګ يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 10,5 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,1 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 78866 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

24 مقام : استونيا ـ د نفوس 0,1 سلنه يې مسلمانان دي.

استونيا چي تالين يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 1,3 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,1 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 45339 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

23 مقام : فنلاند ـ د نفوس 0,15 سلنه يې مسلمانان دي.

فنلاند چي هیلسنکي يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 5,5 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,15 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 338432 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

22 مقام : رومانيا ـ د نفوس 0,3 سلنه يې مسلمانان دي.

رومانيا چي بوخارست يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 19,8 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,3 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 238391 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

21 مقام : لاتويا ـ د نفوس 0,3 سلنه يې مسلمانان دي.

لاتويا چي ريګا يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 1,9 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,3 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 64589 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

20 مقام : هسپانيا ـ د نفوس 0,5 سلنه يې مسلمانان دي.

هسپانيا چي مادريد يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 46,4 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,5 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 505970 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

19 مقام : پرتګال ـ د نفوس 0,6 سلنه يې مسلمانان دي.

پرتګال چي لسبون يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 10,3 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,6 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 92212 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

18 مقام : ليتوانيا ـ د نفوس 0,6 سلنه يې مسلمانان دي.

ليتوانيا چي ويلنیوس يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 2,8 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 0,6 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 65300 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

17 مقام : مالتا ـ د نفوس 1,3 سلنه يې مسلمانان دي.

مالتا چي واليتا يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 0,43 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 1,3 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 316 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

16 مقام : کورواسيا ـ د نفوس 1,5 سلنه يې مسلمانان دي.

کورواسيا چي زغرب يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 4,1 مليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 1,5 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 56594 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

15 مقام : قبرس ـ د نفوس 1,8 سلنه يې مسلمانان دي.

قبرس چي نيقوسيا يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 1 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 1,8 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 5896 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

14 مقام : ايټاليا ـ د نفوس 2 سلنه يې مسلمانان دي.

ايټاليا چي روم يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 60,5 مليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 2 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 301338 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

13 مقام : سلووانيا ـ د نفوس 2,3 سلنه يې مسلمانان دي.

سلووانيا چي ليوبليانا يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 2 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 2,3 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 20273 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

12 مقام : لکسمبورګ ـ د نفوس 2,6 سلنه يې مسلمانان دي.

لکسمبورګ چي لکسمبورګ يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 0,57 مليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 2,6 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 2586 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

11 مقام : ډنمارک ـ د نفوس 3 سلنه يې مسلمانان دي.

ډنمارک چي کوپنهاګن يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 5,7 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 3 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 42921 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

10 مقام : اتريش ـ د نفوس 4,2 سلنه يې مسلمانان دي.

اتريش چي ويانا يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 8,7 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 4,2 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 83878 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

9 مقام : بريتانيه ـ د نفوس 4,8 سلنه يې مسلمانان دي.

بريتانيه چي لندن يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 65 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 4,8 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 243610 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

8 مقام : هالند ـ د نفوس 4,9 سلنه يې مسلمانان دي.

هالند چي دنهاګ يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 16,9 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 4,9 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 42508 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

7 مقام : سوېډن ـ د نفوس 5,1 سلنه يې مسلمانان دي.

سوېډن چي ستوکهولم يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 9,8 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 5,1 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 447435 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

6 مقام : يونان ـ د نفوس 5,3 سلنه يې مسلمانان دي.

يونان چي اتن يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 11 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 5,3 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 131957 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

5 مقام : المان ـ د نفوس 5,5 سلنه يې مسلمانان دي.

المان چي برلين يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 82,2 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 5,5 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 357375 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

4 مقام : آيرلند ـ د نفوس 5,9 سلنه يې مسلمانان دي.

آيرلند چي دبلن يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 4,7 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 5,9 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 70273 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

3 مقام : بلجيم ـ د نفوس 8 سلنه يې مسلمانان دي.

بلجيم چي بروکسل يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 11,2 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 8 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 30528 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

2 مقام : فرانسه ـ د نفوس 9 سلنه يې مسلمانان دي.

فرانسه چي پاريس يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 67 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 9 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 643801 کلومتره مربع دی.

په کوم اروپايي هيواد کي د مسلمانانو فيصدي زياته ده؟

1 مقام : بلغاريا ـ د نفوس 10 سلنه يې مسلمانان دي.

بلغاريا چي صوفيا يې پلازمېنه ده، په ټوليزه توګه پکښي تقريبا 7,1 میليون انسانان ژوند کوي چي له دغو څخه 10 سلنه يې مسلمانان دي. د دغه هيواد بشپړه مساحت 110994 کلومتره مربع دی. [ د دغه مطلب له پاره اعداد او شمېرې د اروپايي اتحاديې له راپورونو، نړيوال بانک او نورو بېلو منابعو څخه اخيستل سوي دي. [ترتيب کوونکی: احمدولي اڅکزی]]

د مهاجرو د بحران په ترڅ کي د اروپايي اتحاديې په غړو هيوادونو کي د مسلمانانو شمېر زيات سوی. دا چي تر ياد بحران مخکي لا په دغو 28 هيوادونو کي د کوم هيواد د نفوس کومه سلنه مسلمانانو جوړوله، دلته يې په ۲۸ انځورونو کي وګورئ:

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟
پر ورته موضوع یو انځوريز البوم زموږ له آرشيف څخه (04.03.2017):

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

زيات مسلمان نفوس لرونکي هيوادونه

دمګړی اندونيزيا تقريبا ۲۰۴ مليونه، پاکستان ۱۷۸ مليونه، هند ۱۷۲ مليونه، بنګله دېش ۱۴۵ مليونه او نايجيريا ۷۵ مليونه، ايران ۷۴ مليونه، ترکيه ۷۴ مليونه، مصر ۷۳ مليونه، الجزاير ۳۴ مليونه، مراکش ۳۲ مليونه، عراق ۳۱ مليونه، سودان ۳۰ مليونه، سعودي ۳۰ مليونه او افغانستان ۲۹ مليونه مسلمانان لري. [ ترتيب کوونکی: احمدولي اڅکزی]

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

په مستقبل کي تر ټولو زيات

دمګړی د تر ټولو زياتو مسلمانانو ټاټوبی د اندونيزيا هيواد دی. خو د امريکايي فکر خونې (PEW) د يوې څېړني پايلي ښيي چي تر ۲۰۵۰ کال پوري به د هندي مسلمان وګړو شمېر ۳۱۱ مليونو انسانانو ته جګ سي. هغه وخت به د هند مسلمانان د نړۍ د ټولو مسلمانانو ۱۱ فيصده او په دې توګه په يو هيواد کي تر ټولو زياته برخه وي. تر ۲۰۵۰ پوري به په هند کي د هندوانو شمېر ۱۳۰۰ مليونو ته جګ سي.

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

د نفوس زياتېدنه

په هند کي د ماشومانو د زېږېدنې د لوړي شرحي له کبله په دغه هيواد کي د ځوانانو او منځني عمر لرونکو فيصدي زياته ده. د هند د مسلمانانو له نفوس څخه ميديان (رياضي) عمر ۲۲ کاله دی. حال دا چي د هندوانو ۲۶ او د هندي عيسويانو ميديان عمر ۲۸ کاله دی.

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

اوسط اولادونه

په هند کي هره مسلمانه ښځه اوسط ۳،۲ ماشومان زېږوي، حال دا چي هندو مېرمني اوسط ۲،۵ ماشومان راوړي. د هند په مسيحي ښځو کي هره مېرمنه اوسط ۲،۳ ماشومان زېږوي.

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

د نفوس برخه

په هند کي د مسلمانانو په نفوس کي په دوامداره توګه اضافه سوې ده. په ۲۰۱۰ کال په هند کي د مسلمانانو نفوس د ټول هيواد ۱۴،۴ فيصده ؤ. خو اټکل کيږي چي په هند کي به تر ۲۰۵۰ پوري د مسلمانانو د نفوس فيصدي و ۱۸،۴ فيصدو ته جګه سي. خو د هغه باوجوده به په دغه هيواد کي د هرو څلورو وګړو څخه ۳ هندوان وي.

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

مسيحيان

د (PEW) د څېړني له مخي به په هند کي تر ۲۰۵۰ کال پوري د مسيحيانو فيصدي کمه سي. په داسي حال کي چي دمګړی د هند د نفوس ۲،۵ فيصده مسيحيان دي، تر ۲۰۵۰ پوري به دغه فيصدي و ۲،۳ ته راټيټه سي.

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

د هندوانو شمېر

د يادي څېړني له مخي اټکل سوی چي تر ۲۰۵۰ کال پوري به په هند کي د هندوانو شمېر دومره زيات سي، چي که د هند، پاکستان، اندونيزيا، نايجيريا او بنګله دېش ټول مسلمان نفوس سره يوځای کړل سي، نو بيا به هم د هندي هندوانو شمېر باندي زيات وي.

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

په لوړه اندازه زياتېدنه

د دغې څېړني له مخي په نړۍ کي د مسلمانانو نفوس د نورو ټولو په پرتله په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی. د (PEW) راپور له مخي د نړۍ د نورو انسانانو په پرتله به په راتلونکي کي هم د مسلمانانو شمېر تر ټولو په زيات سرعت مخ په زیاتېدو وي.

تر ټولو لوی د مسلمانانو ټاټوبی به وګرځي کوم هيواد؟

افغانستان

د افغانستان نفوس تقريبا ۲۹ مليونه اټکل کيږي چي ۹۹،۸ يې مسلمانان دي. په دې توګه د افغانستان د مسلمانانو د زيات نفوس لرونکو هيوادونو په ليسټ کي ۱۴ مقام لري. [د دغه انځوريز مطلب معلومات د pewresearch.org له پاڼي څخه د ۲۰۱۷ کال د مارچ په ۴مه نېټه اخيستل سوي. ترتيب کوونکی: احمدولي اڅکزی]


 

موږ تعقيب کړئ